Τρίτη 25 Δεκεμβρίου 2012

Ἡ γέννησίς σου Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ἀνέτειλε τῷ κόσμῳ, τὸ φῶς τὸ τῆς γνώσεως


Ό,τι δεν φθάνουν οι άνθρωποι να συλλάβουν με το μυαλό τους και δεν μπορούν να το εκφράσουν με τον λόγο, το κάνουν ύμνο και τραγούδι - την μεγάλη τους χαρά και την μεγάλη τους λύπη, τα θαύματα του κόσμου και τις αποκαλύψεις του Θεού. Ο ύμνος και το τραγούδι, που πηγάζουν από τα κατάβαθα της υπάρξεώς μας, είναι η ειλικρινέστερη και πνευματικώτερη δημιουργία μας. Ένας σοφός και πιστός είπε, πως η μουσική "έχει την δύναμιν να εκφράζη το θείον μυστήριον βαθύτερον πάσης θεολογικής διατυπώσεως". Οι συνοπτικοί Ευαγγελισταί ιστόρησαν το θαύμα της Γεννήσεως του Χριστού. Ο Ιωάννης εθεολόγησε με επιγραμματική λιτότητα: "ο λόγος σαρξ εγένετο και εσκήνωσεν εν ημίν...". Και η Εκκλησία εσύστησεν εορτή και μυσταγωγεί σήμερα τους πιστούς στην θεία Γέννηση με ύμνους των Αγγέλων και των ανθρώπων: "Δόξα εν υψίστοις Θεώ και επί γης ειρήνη...", "Η Παρθένος σήμερον τον υπερούσιον τίκτει...".

Ἀπολυτίκιον, Ἦχος δ´.

Ἡ γέννησίς σου Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ἀνέτειλε τῷ κόσμῳ, τὸ φῶς τὸ τῆς γνώσεως· ἐν αὐτῇ γὰρ οἱ τοῖς ἄστροις λατρεύοντες, ὑπὸ ἀστέρος ἐδιδάσκοντο, σὲ προσκυνεῖν, τὸν Ἥλιον τῆς δικαιοσύνης, καὶ σὲ γινώσκειν ἐξ ὕψους ἀνατολήν, Κύριε δόξα σοι.

Κοντάκιον, Ἦχος γ΄. Αὐτόμελον. Ποίημα Ῥωμανοὺ τοῦ Μελῳδοῦ

Ἡ Παρθένος σήμερον, τὸν ὑπερούσιον τίκτει, καὶ ἡ γῆ τὸ Σπήλαιον, τῷ ἀπροσίτῳ προσάγει. Ἄγγελοι μετὰ Ποιμένων δοξολογοῦσι· Μάγοι δὲ, μετὰ ἀστέρος ὁδοιποροῦσι· δι᾽ ἡμᾶς γὰρ ἐγεννήθη, Παιδίον νέον, ὁ πρὸ αἰώνων Θεός.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου